Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej jednoczy absolwentów Politechniki Kijowskiej (KPI).
Członkami Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej są osoby zamieszkałe w Polsce, które ukończyły studia lub aspiranturę w Politechnice Kijowskiej. Członkami Sekcji są też obywatele polscy, stale zamieszkali za granicą, jeżeli ukończyli studia lub aspiranturę w Politechnice Kijowskiej.
Członkami Sekcji mogą być też obywatele polscy, którzy studiowali w Politechnice Kijowskiej, choć jej nie ukończyli lub odbywali w niej długotrwałe staże naukowe.
Celami działalności Sekcji są:
 • włączanie członków do pracy społecznej w FSNT NOT i sfederowanych w niej stowarzyszeniach naukowo-technicznych,
 • działanie na rzecz rozwijania przyjaznych kontaktów między polskimi i ukraińskimi środowiskami naukowo-technicznymi
 • zacieśnianie kontaktów między wychowankami i ich macierzystą uczelnią w Kijowie,.
 • umacnianie więzi towarzyskich między wychowankami Politechniki Kijowskiej.
   Cele te Sekcja osiąga poprzez realizację następujących zadań:
 • udział w przedsięwzięciach FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych,
 • współdziałanie z władzami FSNT NOT i stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz innych
  towarzystw w organizowaniu konferencji, seminariów, odczytów i spotkań, które przyczyniają
  się do współpracy naukowo-technicznej i gospodarczej między Polską i Ukrainą
 • utrzymywanie łączności z Politechniką Kijowską,
 • wnioskowanie w sprawie nadawania odznaczeń państwowych i organizacyjnych wybitnym
  uczonym i pracownikom Politechniki Kijowskiej,
 • organizowanie wyjazdów wychowanków do macierzystej uczelni w Kijowie
 • współpraca z Polonią kijowską i ukraińską,
 • urządzanie spotkań wychowanków Politechniki Kijowskiej,
 • prowadzenie ewidencji i kroniki,  realizowanie wydawnictw Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej
Historia
SekcjiSWPK
w
liczbach

 Powrót
do strony
głownej

powrót
[Strona główna] [SWPK] [KPI] [Aktualności] [Formularz] [Wspomnienia z  Kijowa]
Historia Sekcji.

 • 1922 - W listopadzie przy Stowarzyszeniu Techników Polskich w Warszawie powstało Koło Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
  Przewodniczącym został Antoni Romanowski.
 • 1928 - Pierwszy zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej w Warszawie na 30-lecie uczelni zgromadził 250 absolwentów.
 • 1929 - W zjeździe absolwentów wszystkich uczelni Kijowa w Warszawie wzięło udział około 700 osób.
 • 1938 - Odbył się w Warszawie zjazd absolwentów uczelni kijowskich z udziałem ok.600 osób.
 • 1957 - Drugi zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej obradował w Warszawie we wrześniu z udziałem 60 osób pod honorowym
  przewodnictwem profesora Wojciecha Świętosławskiego.
 • 1958 - Na spotkaniu ok. 150 absolwentów KPI w Warszawie w maju wznowiła działalność organizacja absolwentów pod nazwą
  Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej przy Zarządzie Głównym Naczelnej Organizacji Technicznej.
  Przewodniczącym został Stanisław Grzymałowski.
 • 1961 - W czerwcu pierwsza grupa 19 wychowanków KPI z rodzinami wyjechała do Kijowa na zaproszenie Rektoratu KPI.
 • 1966 - W Domu Technika NOT w Warszawie we wrześniu odbył się trzeci zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej
  z udziałem 70 absolwentów i 10-osobowej delegacji Rektoratu KPI. Rektor Aleksandr Płygunow został odznaczony
  Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 • 1968 - Po raz pierwszy w sierpniu grupa absolwentów wyjechała do Politechniki Kijowskiej.
 • 1969 - W styczniu, po śmierci Stanisława Grzymałowskiego, obradowało w Warszawie poszerzone posiedzenie Zarządu Sekcji,
  by wybrać nowego przewodniczącego, którym został Jerzy Siatecki.
 • 1971 - W grudniu, na posiedzeniu Zarządu Sekcji w Warszawie, przewodniczącym został Eugeniusz Lecyk.
 • 1974 - W lutym w Warszawie odbyło się zebranie sprawozdawczo -wyborcze Sekcji. Obecni wybrali nowy Zarząd.
  Przewodniczącym został Janusz Fuksa.
 • 1975 - NOT po raz pierwszy odznaczył złotymi odznakami honorowymi, na propozycję Zarządu Sekcji,
  trzech profesorów Politechniki Kijowskiej. FSNT NOT do dziś odznacza wybitnych naukowców z KPI.
 • 1976 - W maju we Wrocławiu zebrały się konferencja o polsko-radzieckiej współpracy naukowo-technicznej
  i czwarty zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej.
 • 1978 - W maju na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Sekcji, jakie miało miejsce w Domu Technika NOT w Warszawie,
  przyjęto regulamin działania Sekcji, zatwierdzony później przez władze NOT i wybrano nowy skład Zarządu.
 • 1982 - W maju  we Wrocławiu odbyła się konferencja o współpracy połączona z piątym zjazdem wychowanków Politechniki Kijowskiej.
  Zjazd ustalił nowy skład Zarządu Sekcji. W październiku pierwsza grupa 12 absolwentów wyjechała na staż naukowy do Politechniki
  Kijowskiej. Na staże i kursy podwyższenia kwalifikacji jeździli absolwenci KPI do 1989 r.
 • 1984 - W październiku w Politechnice Kijowskiej zorganizowano pierwszą konferencję naukowo-techniczną z udziałem
  polskich i radzieckich młodych naukowców, w tym członków Sekcji. Jeszcze trzy takie konferencje co dwa lata odbywały się
  na przemian w Politechnice Kijowskiej i Politechnice Wrocławskiej.
 • 1986 - W maju w  Gdańsku odbyły się konferencja o współpracy i szósty zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej,
  który wybrał nowy Zarząd Sekcji.
 • 1987 - Zarząd Sekcji wydał pierwszy tom "Wspomnień z Kijowa", zawierający prace nagrodzone w konkursie SWPK z 1962 r.,
  ocenianym przez jury pod przewodnictwem Jarosława Iwaszkiewicza. Tom drugi, wydano   w następnym roku.
  W 1989 r. wydano tom trzeci, zawierający prace nadesłane na konkurs w 1987 r., gdy przewodniczącym jury był Wojciech Żukrowski.
 • 1989 - W kwietniu seminarium o współpracy w Krakowie zgromadziło rekordową liczbę 140 uczestników.
 • 1990 - W maju we Wrocławiu odbyły się seminarium o współpracy i siódmy zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej,
  który wybrał nowy Zarząd Sekcji.
 • 1994 - W maju w Szklarskiej Porębie odbyło się seminarium i ósmy zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej, z wyborem Zarządu Sekcji.
 • 1998 - W maju w Dusznikach Zdroju obradowały seminarium o współpracy i dziewiąty zjazd wychowanków Politechniki Kijowskiej,
  z wyborem Zarządu Sekcji. We wrześniu w Kijowie odbyły się uroczystości 100-lecia Politechniki Kijowskiej z udziałem delegacji Sekcji.
 • 1999 - Zarząd Sekcji rozpoczął wypłacanie stypendium polskiemu studentowi w KPI.
  W Internecie pojawiła się witryna Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
  Zarząd Sekcji wydał czwarty tom "Wspomnień z Kijowa" zawierający opis stuletnich dziejów Politechniki Kijowskiej.
  W kolejnych latach ukazały się następne broszury z tego cyklu: w 2000 r. -   reportaże z wędrówek po Ukrainie i Rosji,
  w 2001 r. - monografia Stanisława Grzymałowskiego o polskich studentach w Kijowie w latach 1834 ? 1918,
  w 2002 r. -  dzieje Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej.
 • 2001 - Najliczniejsze od lat majowe spotkanie i seminarium Sekcji zgromadziło ponad 70 uczestników,
  w tym również przybyłych z Kanady i Francji.
 • 2002 - W maju w Polanicy Zdroju odbyło się seminarium o współpracy gospodarczej z Ukrainą i dziesiąty zjazd wychowanków
  Politechniki Kijowskiej. Zjazd wybrał nowy Zarząd Sekcji i wytyczył kierunki działalności na dalsze lata.
 • 2006 - Majowe seminarium i XI zjazd Sekcji wychowanków KPI odbyły się w Kudowie-Zdroju. Wybrano zarząd Sekcji.
 • 2007 .. 2019 - Majowe seminaria odbywają się regularnie co roku, a zjazdy połączone z seminariami co 4 lata.
 • 2020 - Pandemia Sars-Covid-19 zakłóca regularność spotkań Sekcji.
 • 2022 - pażdziernik. Sekcja świętuje swoje 100-lecie istnienia. Uroczystości 100-lecia odbyły się w Domu Technika NOT oraz, mimo trwającej wojny - w Politechnice Kijowskiej.
SWPK w liczbach i wykresach

 • W latach powojennych KPI ukończyło ok. 320 studentów z Polski, w tym 65 kobiet.
 • Stały kontakt z Sekcją utrzymuje około 100 osób.
 • W szczytowym okresie, w roku akademickim 1980/81 w KPI studiowało 209 studentów z Polski, nie licząc stażystów i doktorantów.
 • Najlicznejsza grupa zakończyła studia w 1984 roku -  79 osób.
 • Najliczniejsze ukończone wydziały - FET -66 osób, PSF/MPS -63 osoby,  FEPSiWT/FIiWT- 45 osób
 


Szczyt skierowań do KPI przypadał na koniec dekady lat siedemdziesiątych.
W  roku akademickim 1980 / 1981 w KPI studiowało ponad 200 polskich studentów.
Najwięcej inżynierów wykształcił wydział elektroniki, tuż za nim uplasowała się mechanika precyzyjna. Prezentowana liczba absolwentów informatyki jest prawdopodobnie  obarczona błędem, ze względu na brak kontaktu z absolwentami z lat 90-tych.
KPI jako uczelnia techniczna nie była oblegana przez panie, szczególnie w początkowych latach.
W końcu lat siedemdziesiątych sytuacja uległa znaczącej poprawie.


Geografia naszych spotkań.
1974 - Warszawa
1976 - Wrocław
1978 - Warszawa
1979 - Łódź
1980 - Kraków
1981 - Rzeszów
1982 - Wrocław
1983 - Warszawa
1984 - Rydzyna
1985 - Zakopane
1986 - Gdańsk
1987 - Mysłowice
1988 - Łódź
1989 - Kraków
1990 - Wrocław
1991 - Karpacz
1992 - Warszawa
1993 - Ustroń
1994 - Szklarska
Poręba
1995 - Zalesie
Górne
1996 - Wisła
1997 - Jarnołtówek
1998 - Duszniki-
Zdrój
1999 - Poraj-
Jastrząb
2000 - Szczyrk
2001 - Św.Katarzyna
2002 - Polanica-Zdrój
2003 - Ełk-Szeligi
2004 - Puławy
2005 - Kościelisko
2006 - Kudowa-Zdrój
2007 - Łódź
2008 - Radom
2009 - Brenna
2010 - Lądek-Zdrój
2011 - Olesno
2012 - Warszawa
2013 - Sielpia Wielka
2014 - Szczawno-Zdr
2015 - Rychwałd
2016 - Olsztyn (śl.)
2017 - Iwonicz-Zdrój
2018 - Miłocin
2019 - Katowice
2021 - Dąbrówka Dln