Sekcja Wychowanków Politechniki Kijowskiej

Politechnika Kijowska - Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy im. Igora Sikorskiego
"Kijowski Instytut Politechniczny" - KPI


Wejscie glowne

Z historii Politechniki Kijowskiej.
 • 1898 r. - zatwierdzenie projektu utworzenia Kijowskiego Instytutu Politechnicznego przez cara Rosji.Początek prac ziemnych na wojskowym poligonie Szuliawka.
  360 studentów rozpoczyna naukę w wynajętym budynku szkoły handlowej.
 • 1899 r. - gotowy jest już gmach chemiczny, warsztaty mechaniczne i domy dla wykładowców
 • 1902 r. - oddano do eksploatacji główny gmach Politechniki. Na uczelni uczy się 1200 studentów.
 • 1903 r. - pierwsi absolwenci KPI. Są wśród nich Polacy.
 • 1918 r. - wojna i częste zmiany władzy w Kijowie powodują wtrzymanie działalności uczelni. Liczni polscy studenci i absolwenci wyjeżdżają do odrodzonej Polski.
 • 1920 -1940 r. - w miaręrozwoju Kijowski; Instytut Politechniczny, noszący od 1934 r. nazwę Kijowskiego Instytutu Industrialnego, stał się bazą powstania 8 nowych uczelni  technicznych w Kijowie.
  1941 r. - uczelnia zostaje ewakuowana do Taszkientu.
  1943 r.- odbudowa zruinowanych budynków KPI.
  1975 - 1985 r. - szybki rozwój i rozbudowa KPI. Łączna powierzchnia uczelni rośnie z 41 ha do 104 ha, zaś powierzchnia pomieszczeń dydaktycznych rośnie ze; 120 tys. m kw. do 320 tys. m kw. Politechnika daje początek 4 nowym uczelniom; technicznym.
  1995 r. - prezydent Ukrainy nadaje KPI status autonomicznej uczelni wyższej
  i nazwę:
  Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy - Kijowski Instytut Politechniczny 1998 r. - w gronie studentów, profesorów, absolwentów i zaproszonych  gościKPI dzisiaj.
 • Jedna z największych instytucji edukacyjnych w Europie.
 • 25 000 studentów i doktorantów. Co szósty student w Kijowie kształci się w KPI, co dwudziesty piąty profesor i docent Ukrainy jest pracownikiem KPI.
 • 16 wydziałów, 11 instytutów dydaktyczno-naukowych, kilka instytutów naukowo-badawczych i ośrodków naukowych.
 • Ponad 500 profesorów zwyczajnych i ponad 1300 profesorów nadzwyczajnych.
 • Kształci:
  - licencjatów (studia 4-letnie),
  - specjalistów(studia 5,5-letnie),
  - magistrów (studia 6-letnie).
  Prowadzi doktoraty i habilitacje.
 • Własne wydawnictwo "Politechnika".
 • sale audytoryjne i laboratoria wyposażone w nowoczesny sprzęt, wdrażane najnowsze technologie nauczania.
 • budynki instytutów i wydziałów KPI im Igora Sikorskiego i domy studenckie połozone są na zwartym obszarze zajmującym 120 hektarów.
 • Centrum Kultury i Sztuki
 • nowoczesny kompleks sportowy, poliklinika, cztery ośrodki sportowo-zdrowotne.
 • biblioteka naukowo-techniczna.
 • Współpracuje z uczelniami technicznymi kilkudziesięciu krajów świata, organizacjami międzynarodowymi (UNESCO, UNIDO, WIPO, NATO, EDNES, ICSU, CODATA ) i wiodącymi firmami światowymi. Bierze udział w międzynarodowych projektach i programach edukacyjnych, naukowych.

Rysunek frontonu budynku głównego Politechniki Kijowskiej opracowany na podstawie rysunku z domeny publicznej (CC0).
Źródło:
https://en.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikorsky_Kyiv_Polytechnic_Institute#/media/File:Herald_of_NTUU_KPI_logo.svg

[Strona główna]   [Wersja ukraińska] [SWPK]  [Formularz]  [KPI]  [Wspomnienia z  Kijowa]